Upravit stránku
 • úřední deska

  Úřední deska je vedena v souhladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 26. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
  Fyzická listinná úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu a je přístupná 24 hodin denně.

  Všechny dokumenty na této elektronické úřední desce jsou ve formátu pdf. Pro čtení pdf souborů je nutné mít na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.

  Volby- informace volebním stranám- pro volby 2. a 3. říjnapdf527.82 KB

  Datum vyvěšení: 18.8.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/120/2020/PUL

  Volby- informace o jmenování zapisovatele- pro volby 2. a 3. říjnapdf506.65 KB

  Datum vyvěšení: 18.8.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/119/2020/PUL

  Volby- stanovení min. počtu členů volební komise pro volby 2. a 3. říjnapdf518.79 KB

  Datum vyvěšení: 2.8.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/117/2020/PUL

  Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 1. dubnapdf110.68 KB

  Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 1. dubna, změnila pravidla pro nákup v obchodech s potravinami. V obchodech nad 500 metrů čtverečních budou moci v době od 8 do 10 hodin nakupoval jen senioři. Prodej v menších obchodech s potravinami bude nově bez omezení

  Mimořádné opatření prodlouřena do 1.4.2020, přítomnost osob v prodejnách potravin- změnapdf110.68 KB

  Datum vyvěšení: 24.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/51/2020/PUL

  Prodloužení platnosti dokladů- po dobu trvání nouzového stavupdf226.24 KB

  Datum vyvěšení: 21.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/49/2020/PUL

  Mimořádné opatření, přítomnost osob v prodejnách potravin- změnapdf208.58 KB

  Datum vyvěšení: 20.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/42/2020/PUL

  Hlášení OÚ: Doporučujeme osobám starším 70 let nevycházet dot12.00 KB

  Zakazuje se s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků. Datum vyvěšení: 18.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Usnesení vlády ze dne 18.3.2020pdf97.21 KB

  Datum vyvěšení: 18.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03 / 2020pdf95.95 KB

  Datum vyvěšení: 18.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Omezení pohybupdf382.32 KB

  Datum vyvěšení: 17.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Hlášení OÚ: Doporučujeme osobám starším 70 let nevycházet pdf207.73 KB

  Datum vyvěšení: 17.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Zřízení infolinky pro seniory a osoby zdr. postiženépdf1.48 MB

  Datum vyvěšení: 17.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/47/2020/PUL

  Opatřením hejtmana Pardubického kraje 02 / 2020 ze dne 17.3.2020, BUSpdf76.03 KB

  Datum vyvěšení: 17.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/46/2020/PUL

  Usnesení vlády ze dne 16.3.2020pdf352.63 KB

  Datum vyvěšení: 16.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/43/2020/PUL

  Opatření obecné povahy ze dne 16.3.2020pdf194.77 KB

  Datum vyvěšení: 16.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/44/2020/PUL

  Hlášení OÚ ze dne 16.3.2020pdf485.23 KB

  Datum vyvěšení: 16.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/48/2020/PUL

  UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍpdf258.42 KB

  Datum vyvěšení: 16.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Mimořádné opatření-dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,pdf1.94 MB

  Datum vyvěšení: 14.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/24/2020/PUL

  Mimořádné opatření-dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,pdf1.77 MB

  Datum vyvěšení: 13.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/22/2020/PUL

  NAŘÍZENÍ a usnesení VLÁDY ze dne 14. března 2020,pdf91.89 KB

  Datum vyvěšení: 14.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/25/2020/PUL

  NAŘÍZENÍ a usnesení VLÁDY ze dne 13. března 2020,pdf111.38 KB

  Datum vyvěšení: 13.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/23/2020/PUL

  NOUZOVÝ STAV- USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYpdf43.42 KB

  Datum vyvěšení: 12.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/18/2020/PUL

  USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČRpdf127.98 KB

  Datum vyvěšení: 12.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/21/2020/PUL

  Informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavupdf301.54 KB

  Datum vyvěšení: 12.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/20/2020/PUL

  Výlukový jízdní řádpdf15.93 KB

  Datum vyvěšení: 12.3.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/19/2020/PUL

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019pdf405.96 KB

  Datum vyvěšení: 29.1.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Svoz odpadů v roce 2020pdf620.53 KB

  Datum vyvěšení: 2.1.2020, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Stanovení ceny stočného pro rok 2020pdf779.10 KB

  Datum vyvěšení: 2.1.2020, Datum sejmutí: , Evidováno: Plch/26/2020/PUL

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2019pdf385.37 KB

  Datum vyvěšení: 12.12.2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019pdf381.02 KB

  Datum vyvěšení: 12.12.2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2019pdf303.73 KB

  Datum vyvěšení: 12.12.2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Cena stočného na rok 2020 pdf428.56 KB

  Datum vyvěšení: 12.12.2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Rozpočet obce Plch na rok 2020 a rozpočtový výhled do roku 2022pdf284.68 KB

  Datum vyvěšení: 10.12.2019, Datum sejmutí: , Evidováno: čj: Plch/404/2019/pul

  Pozvánka na zasedání ZO – místnost obecního úřadu, Plch č. p. 50 Datum konání: 9.12.2019 od 19:00pdf663.29 KB

  Datum vyvěšení: 28.11.2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Návrh rozpočtu obce Plch na rok 2020pdf284.64 KB

  Datum vyvěšení: 20.11.2019, Datum sejmutí: 10.12.2019 , Evidováno: čj: Plch/389/2019/pul

  16.11.2019 svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadupdf173.62 KB

  Datum vyvěšení: 28. 10. 2019, Datum sejmutí: , Evidováno:

  Zpráva o výsledku hospodaření RSOB za rok 2017pdf489.95 KB

  Datum vyvěšení: 14.5.2018, Datum sejmutí: 31.5.2018, Evidováno:

 • hlášení rozhlasu
 • rozpočtové hospodaření obce

   

   

   

 • Vyhlášky a nařízení
  • Vyhláška č. 1/2019

    

                                                      

   OBEC PLCH

     

    

    

   Zastupitelstvo obce Plch

    

   Obecně závazná vyhláška

    č. 1/2019

   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

    

   Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č.4/2019/6… usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
   a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

   Čl. 1

   Úvodní ustanovení

   1. Obec Plch touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
   2. Správcem poplatku je obecní úřad Plch[1]

   Čl. 2

   Poplatník

   1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
    1. fyzická osoba přihlášená v obci,
    2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
   2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

   Čl. 3

   Ohlašovací povinnost

   1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
   2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
   3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
   4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
   5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
   6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
   7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

   Čl. 4

   Sazba poplatku

   1. Sazba poplatku činí ...350..... Kč a je tvořena:
    1. z částky .. 250....... ,- Kč za kalendářní rok a
    2. z částky .... 100..... ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

    

    

   1. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
   2. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[7]

   Čl. 5

   Splatnost poplatku

   1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do .....31.března......... příslušného kalendářního roku.
   2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

   Čl. 6

   Osvobození a úlevy

   1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[8] 
    1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
    2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
    3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

   Čl. 7

   Navýšení poplatku

   1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
   2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

   Čl. 8

   Odpovědnost za zaplacení poplatku[11]

   1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
    a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
    a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
   2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
   3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

   Čl. 9

   Přechodné a zrušovací ustanovení

   1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. .1.../..2016.…), ze dne ..14.3.2016
   2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. 10

   Účinnost

    

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

    

    

    

    

                           Podpis                                                                                  Podpis

    

               ...................................                                                       ..........................................

                     Šárka Sporišová Králová                                                      Martin Půlpán

                           místostarosta                                                                         starosta

    

    

   Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2019

    

   Sejmuto z úřední desky dne:

    

   [1] § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

   [2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

   [3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

   [4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

   [5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

   [6] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

   [7] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

   [8] §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

   [9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

   [10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

   [11] § 12 zákona o místních poplatcích

  • Vyhláška č, 2/2019

                                                            

    

   OBEC PLCH

     

    

    

   Zastupitelstvo obce Plch

    

   Obecně závazná vyhláška

   č. 2/2019

   o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

   a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Plch

    

    

   Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č.4/2019/6 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

    

    

   Čl. 1

   úvodní ustanovení

    

   Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Plch, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

    

    

   Čl. 2

   Třídění komunálního odpadu

    

   1)      Komunální odpad se třídí na složky:

    

   1. biologické odpady (rostlinného původu, např. posekaná travní zeleň)
   2. papír
   3. nápojové kartony
   4. plasty včetně PET lahví
   5. sklo
   6. kovy
   7. nebezpečné odpady
   8. objemný odpad
   9. směsný komunální odpad
   10. jedlé tuky a oleje

    

   2)      Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j)

    

    

    

    

   Čl. 3

    1. tříděného odpadu

    

   1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, nebo pytlů.

    

   1. Zvláštní sběrné nádoby na sklo jsou umístěny ve sběrném dvoře u Obecního úřadu Plch č.p 50
   1. barevné sklo, barva zelená
   2. bílé- čiré sklo, barva bílá

    

   1. Biologický odpad je možné odkládat na: sběrné místo pro biologický odpad u VKK Dolany.

    

   1. Kovy (železný odpad) je možné odkládat do kontejneru umístěného ve sběrném dvoře u Obecního úřadu Plch č.p. 50.

    

   1. Jedlé tuky a oleje je možné odkládat v uzavřené plastové láhvi do označené nádoby umístěné ve sběrném dvoře u Obecního úřadu Plch č.p. 50.

    

   1. Tříděný odpad, který se ukládá do barevně odlišených pytlů:
   1. papír, barva modrá,
   2. nápojové kartony, barva oranžová, nebo červená
   3. plasty, PET lahve, barva žlutá.

    

    1. 4
    1. a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

    

   Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

    

   Čl. 5

   Sběr a svoz objemného odpadu

    

   1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

    

   1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

    

   Čl. 6

   Sběr a svoz tříděného odpadu - pytlů

    

   1. Tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, plast, včetně PET lahví, se sbírá a třídí do barevně odlišených pytlů, které se umístí v den sběru před nemovitostí.
   2. Sběr a svoz pytlů je zajišťován jedenkrát za měsíc dle svozového plánu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

    

    

   Čl. 7

   Shromažďování směsného komunálního odpadu

    

   1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky jsou sběrnými nádobami typizované sběrné nádoby – popelnice - určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
   2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

    

    

   Čl. 8

   Nakládání se stavebním odpadem

    

   1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

    

   1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

    

   1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad Plch.

    

    

   Čl. 9

   Přechodné a zrušovací ustanovení

   1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. .2.../..2016.…), ze dne ..14.3.2016
   2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

    

    

    

   Čl. 10

   Účinnost

    

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

    

    

                           Podpis                                                                                  Podpis

    

               ...................................                                                    ......................................

                     Šárka Sporišová Králová                                                     Martin Půlpán

                           místostarosta                                                                        starosta

    

    

   Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2019

   Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 12.12.2019

    

   Sejmuto z úřední desky dne:

    

    

    

   Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

    

   1                     ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

    

   2                     ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

    

  • Vyhláška č, 3/2019

                                                            

    

   OBEC PLCH

     

    

    

   Zastupitelstvo obce Plch

    

   Obecně závazná vyhláška

    č. 3/2019,

   o místním poplatku ze psů

    

   Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č.4/2019/6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
   a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

   Čl. 1

   Úvodní ustanovení

   1. Obec Plch zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
   2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

   Čl. 2

   Poplatník a předmět poplatku

   1. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Plch.[2]
   2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

   Čl. 3

   Vznik a zánik poplatkové povinnosti

   1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
   2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
   3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

   Čl. 4

   Ohlašovací povinnost

   1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
   2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
   3. V ohlášení držitel psa uvede
    1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
    2. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
   4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

   Čl. 5

   Sazba poplatku

   Sazba poplatku za kalendářní rok činí

   a) za prvního psa                                                                                                     50 Kč

   b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                             100 Kč

   Čl. 6

   Splatnost poplatku

   1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku.
   2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

   Čl. 7

   Osvobození

   Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[5]

   Čl. 8

   Přechodné a zrušovací ustanovení

   1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. .2.../..2016.…), ze dne ..14.3.2016
   2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. 9

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

    

    

    

                                                  

                           Podpis                                                                                  Podpis

    

               ................................                                                    ..........................................

                     Šárka Sporišová Králová                                                     Martin Půlpán

                           místostarosta                                                                        starosta

    

    

   Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2019

   Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 12.12.2019

    

   Sejmuto z úřední desky dne:

    

    

    

   [1]              § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

   [2]              § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

   [3]              § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

   [4]              § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

   [5]              § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 • kontakt

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 18-19 hod

  Adresa:
  Obecní úřad
  Plch 50
  533 45 Opatovice nad Labe

  Číslo účtu: 27924561/0100

 • veřejné zakázky

  Profil zadavatele: Obec Plch

  Sídlo zadavatele

  Plch 50, Plch, PSČ 533 45

  Pardubický kraj

  Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

  00580627

  Webové stránky zadavatele

  www.obecplch.cz

  URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

  obecplch.profilzadavatele.cz

  www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-plch_6444

  Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věštníku

  Z2019-005744

  Aktuální zakázky

  Název zakázkydatum vyhlášenícenauzávěrka
      
      

  Archiv zakázek

  Název zakázkydatum vyhlášenícenauzávěrka
  Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Plch25. 7. 2018950 000 Kč13. 8. 2018
  Výsledek výběrového řízení   
  Smlouva   
Nahoru