Upravit stránku
 • Krizové řízení
 • Odpadové hospodářství
 • Důležité právní předpisy

  Nejdůležitější používané právní předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • vyhláška Min. informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
  • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
  • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • zák. č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon
  • usnes. ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů
  • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • prováděcí vyhláška Min. financí č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
  • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
  • vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Tísňová telefonní čísla

112 - Hasiči, záchranka, policie  

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie České republiky

   Hlášení poruch:

 • Plyn: 1239
 • Elektrický proud: 840 850 860
 • Voda: 466 310 357

 

Úřady a instituce:

 • Policie ČR: 974 566 111
 • Záchranná služba: 466 650 999
 • Nemocnice Pardubice: 466 011 111
 • Hasiči: 950 570 111
 • Krajský úřad: 466 026 111
 • Magistrát města Pardubic: 466 859 111
 • Finanční úřad: 466 033 111
 • Katastrální úřad: 466 023 111
 • Linka důvěry: 466 500 075
Nahoru