Upravit stránku
 • COVID 19

  Covid-19:  Seznam omezení, formuláře, aktuálně od 1.3.2021

  Vážení spoluobčané, v přiložených dokumentech najdete seznam základních otázek a odpovědí týkajících se cestování od 1.3.2021kde je nutné nosit respirátor/roušku.

  Ke stažení máte i vzory formulářů, kterými se můžete prokázat při uplatnění některé z vyjímek aktuálních omezení volného pohybu. Dokumenty je po tel. domluvě možné doručit do Vašich schránek.

 • Krizové řízení
 • Odpadové hospodářství
 • Důležité právní předpisy

  Nejdůležitější používané právní předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • vyhláška Min. informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
  • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
  • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • zák. č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon
  • usnes. ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů
  • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • prováděcí vyhláška Min. financí č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
  • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
  • vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Kanalizace a ČOV

   

  Každý, kdo produkuje odpadní vody, je povinen při jejich vypouštění do vod povrchových (vodní tok) nebo podzemních (vsakování) dle zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je zakázáno. Toto povolení mohou mít někteří majitelé domovních čistíren odpadních vod a po dobu jeho platnosti nemusí odpadní vody vypouštět do obecní kanalizace a mohou je likvidovat v souladu s tímto povolením. Druhou možností, kdy nemusí být odpadní voda vypouštěná do obecní kanalizace je, že je akumulována v bezodtokové jímce a producent těchto odpadních vod je povinen zajistit jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s výše uvedeným zákonem. V praxi to znamená jejich pravidelné vyvážení do čistírny odpadních vod, což musí být doložitelné pro veškerou odpadní vodu. V těchto případech, kdy jsou odpadní vody likvidovány v souladu s vodním zákonem bez vypouštění do obecní kanalizace, nemusí být hrazeno stočné. Naprostá většina domácností a objektů však likviduje odpadní vody vypouštěním do obecní kanalizace. Vypouštění do původní kanalizace je v rozporu s vodním zákonem, neboť obci k 31.12.2015 skončilo povolení k jejímu užívání pro odpadní vody a může sloužit pouze pro vody dešťové. Pokud by někdo dál vypouštěl odpadní vody do této kanalizace, hrozí obci a hlavně tomu, kdo do ní odpadní vody vypouští, značné finanční postihy. Pokud by se přesto nějaký takový nezodpovědný producent odpadních vod našel, musela by to obec nahlásit příslušným orgánům, kteří s ním pak zahájí správní řízení a uloží sankce v souladu se zákonem. Proto je nutné, aby veškeré odpadní vody byly vypouštěny do nové oddílné splaškové kanalizace. Proč musím zaplatit stočné, když jsem se ještě nepřipojil? Stočné je poplatek státu (obci) za likvidaci odpadních vod. Pokud někdo likviduje odpadní vody bez vypouštění do obecní kanalizace (v souladu s vodním zákonem) a je schopen to v plné míře prokázat, nemusí stočné platit.

Tísňová telefonní čísla

112 - Hasiči, záchranka, policie  

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie České republiky

   Hlášení poruch:

 • Plyn: 1239
 • Elektrický proud: 840 850 860
 • Voda: 466 310 357

 

Úřady a instituce:

 • Policie ČR: 974 566 111
 • Záchranná služba: 466 650 999
 • Nemocnice Pardubice: 466 011 111
 • Hasiči: 950 570 111
 • Krajský úřad: 466 026 111
 • Magistrát města Pardubic: 466 859 111
 • Finanční úřad: 466 033 111
 • Katastrální úřad: 466 023 111
 • Linka důvěry: 466 500 075

Aktuality

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti