Upravit stránku

Nejdůležitější používané právní předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • vyhláška Min. informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon
 • usnes. ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • prováděcí vyhláška Min. financí č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
 • vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
Nahoru