Obecní úřad PlchPlch 50
Opatovice nad Labem
533 45

+420 466 981 230
obecplch@email.cz

Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 4/2016

OBEC PLCH

 

 


Obecně závazná vyhláška

č. 4/2015,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne …6.2.2015….  usnesením č…1/2015/4…usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Plch zavádí touto vyhláškou místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

(1)     Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2)     Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

(3)          V ohlášení poplatník uvede[2]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

 

Čl. 6

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb                 5 Kč

b)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje              5 Kč

c)         za provádění výkopových prací                                                                               5 Kč

d)         za umístění stavebního zařízení                                                                                 5 Kč

e)         za umístění reklamního zařízení                                                                                 5 Kč

f)           za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí                            5 Kč

g)         za umístění skládek                                                                                                10 Kč

h)         za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                                  5 Kč

(2)          Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                        500 Kč/rok

b)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil                   1000 Kč/rok

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek podle článku 6 odst. 1 je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

(2)          Poplatek podle článku 6 odst. 2 je splatný nejdéle do 1. prosince příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 8

Osvobození

(1)          Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2)          Za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají poplatku osoby zdravotně postižené.

(3)          Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, se poplatek neplatí.

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[5]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[6]

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 19. února 2007.

 

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Martin Půlpán                                                                         Bohuslav Půlpán

                  místostarosta                                                                                   starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. …. k vyhlášce č. 4/2015

Veřejná prostranství jsou označena červenou barvou.

 

Jedná se o p.č.:

p.č. 41,2/3,2/1

p.č. 204, místní komunikace a chodníky

p.č. 209, cesta

p.č. 203/3, 203/49, 203/5, 203/2, 203/9, 203/7, 58

 [1]              § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2]              § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]              § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]              § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5]              § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6]              § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcícheBRÁNA webarchitect