Obecní úřad PlchPlch 50
Opatovice nad Labem
533 45

+420 466 981 230
obecplch@email.cz

Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 3/2016

OBEC PLCH

 

 

 


Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne …6.2.2015….  usnesením č…1/2015/4… usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Plch zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Plch.[2]

(2)          Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          V ohlášení držitel psa uvede

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a) za prvního psa                                                                                                      50 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                  100 Kč

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[5]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku ze psů, ze dne
18. prosince 2006.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

                               ...................................                   ..........................................

                                      Martin Půlpán                                  Bohuslav Půlpán

                                      místostarosta                                         starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 [1]              § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]              § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]              § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]              § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5]              § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Soubory ke stažení:

vyhláška č.2/2007 vyhláška č.2/2007 (34.5 KB)eBRÁNA webarchitect