Obecní úřad PlchPlch 50
Opatovice nad Labem
533 45

+420 466 981 230
obecplch@email.cz

Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 2/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2007
o místním poplatku ze psů.


Zastupitelstvo obce PLCH se na svém jednání dne 18.12. 2006, usnesením č. III/2006 usneslo vydat na základě §14, odst. 2, zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320 / 2002 Sb., a v souladu s §10, písm. d), zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění zákona č. 313 / 2002 Sb. a §84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní řízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení


Obec Plch touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek"). 1)Čl. 2
Úvodní ustanovení


1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu. Případně název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa 50.- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100.-Kč
Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30. března příslušného kalendářního roku.


Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší vyhlášku č1./2006Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce PLCH nabývá účinnost dnem 1.3.2007
……………………                                         ……………………
Martin Půlpán                                     Bohuslav Půlpán
místostarosta                                             starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.2.2007
Sejmuto z úřední desky dne:

Soubory ke stažení:

vyhláška č.1/2007 vyhláška č.1/2007 (28 KB)eBRÁNA webarchitect